Aksjelovsendringer Aksjelovsendringer

Ny aksjelov gjelder fra 1.7.2013.
 
Endringene går delvis på forenkling av selve stiftelsesprosessen. Dette betyr at aksjeselskaper kan stiftes med færre dokumentkrav, i tillegg til at aksjeselskap kan stiftes elektronisk.
 
Lovrevisjonen omfatter endringer av kravet til egenkapital. Dette gjelder også adgangen til å dele ut utbytte.
Lovendringen omfatter også mindre strenge krav til selskapenes organisering med hensyn til antall styremedlemmer, ansettelse av daglig leder m.v. I selskaper med færre enn 3 styremedlemmer faller plikten til å ha varamedlemmer bort.
 
Det er foretatt forenklinger i selve de formelle møteregler ved at det lempes på plikten til å avholde fysiske møter.
Mer konkret innebærer reglene når det gjelder stiftelse av aksjeselskaper at kravet om åpningsbalanse faller bort når innskuddet består av penger, hvilket er tilfellet i bortimot 90 % av alle aksjeselskapsetableringer. Kravet til vedtektenes innhold forenkles, i tillegg til at det gis anledning til elektronisk stiftelse.
 
Når det gjelder kapitalreglene utvides adgangen til å utdele utbytte, i tillegg til at overkursfond omgjøres fra bunden til fri egenkapital. Det vil da være en forenklet prosess å disponere over overkursfondet ved at man ikke lenger trenger å følge reglene for kapitalnedsettelse. Kravet om 10% egenkapital bortfaller slik at det kun er krav om at det er dekning for bundet egenkapital etter at utbytte er utdelt. I stedet er det krav om at utdelingen er forsvarlig. I det ligger at man må hensynta selskapets egenkapital og likviditet. I denne sammenheng kan det være viktig med dokumentasjon i styrereferater.
 
Reglene utvider styrets fullmakt til å foreta utbytteutdeling gjennom fullmakt fra generalforsamlingen.Det er ytterligere verdt å merke seg at reglene innebærer en liberalisering av kravene ved generasjonsskifter ved at det åpnes en adgang for selskapet til å gi finansiell bistand i forbindelse med en tredjepersons kjøp av aksjer, samt selskapets adgang til å kjøpe egne aksjer.
 
Hvis dere ønsker mer informasjon om dette er det bare å ta kontakt med oss.

Vis alle nyheter