Rådgivning

  
Myrdahl og Sveen tilbyr konsulentbistand innenfor en rekke områder. Vi besitter vesentlig kunnskap innenfor kompetanseområder som generell økonomi, regnskap, skatt og avgift. I tillegg har vi gjennom over 35 års drift etablert et betydelig kompetansenettverk av uavhengige eksperter innenfor de samme fagområdene. Dette gjør oss i stand til å bistå våre kunder uten at vi kommer i konflikt med de strenge uavhengighetsreglene som gjelder innenfor revisjon.

Eksempler på områder vi yter rådgivning

Etablering av selskap, valg av selskapsform, organisasjonsstruktur og avtale mellom aksjonærene reguleres av en rekke formkrav som skal sikre økonomi, ansvar og rettigheter mellom stiftere. Myrdahl og Sveen kan bistå i etableringsfasen og medvirke til utarbeidelse av de nødvendige dokumentene samt sørge for at interne rutiner blir etablert.

Myrdahl og Sveen kan bistå ledere av økonomiavdelingen til å utvikle en strukturert og effektiv finansiell styring tilpasset kundens virksomhet og behov, kvalitetssikre eksisterende kontrollrutiner og etablere nye.

Skatt og avgifter - Det er kompliserte regelverk som krever spesialisert kompetanse på de ulike områdene. Ved forretningsdrift i Norge vil en ofte komme opp i problemstillinger knyttet til skatt, merverdiavgift, lønn og andre avgifter. Hvordan gjøre en skatteoptimal tilnærming til drift, eierstruktur, omorganisering, konsern. Myrdahl og Sveen sine revisorer har, sammen med våre samarbeidspartnere den kompetansen som kreves for å kunne gi gode råd på disse områdene.  

Vi kan tilby utarbeidelse og innsendelse av regnskap og ligningspapirer samt utarbeidelse av nødvendige protokoller mv.

Vi i Myrdahl og Sveen har erfaring med generasjonsskifter og kjøp og salg av bedrifter. Vi kan også bistå med å strukturere styrearbeid og rapporteringsrutiner i bedrifter.

I spesielle tilfelle utfører vi regnskapstjenester som en del av vår rådgivning. Dette tilbys spesielle kunder gjerne i forbindelse med annen type rådgivning der dette ikke kommer i konflikt med vårt hovedprodukt som er revisjon.

På forespørsel om normal regnskapsføring vil vi som regel kunne videreformidle dette til andre regnskapsfirmaer som vi har god erfaring med.