Revisjon

 

Revisjon er en kvalitetssikring av årsregnskapet, som brukes aktivt av eiere, eksterne aksjonærer/investorer, leverandører, kunder, banker, kredittinstitusjoner og offentlige organer.

Myrdahl og Sveen har siden starten i 1987 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt, slik at kunden kan styrke beslutningsgrunnlaget sitt i den daglige driften.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Vi har erfaring med internasjonale kunder og gjennom vår tilknytning til Revisorgruppen samarbeider vi med andre medlemmer av UHY der det er behov for kompetanse eller ressurser i andre land. 


Hvordan utføres revisjon?
Revisors hovedoppgave er å vurdere og å avgi en uavhengig uttalelse om et foretakets årsregnskap er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistente med årsregnskapet.

Revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men i denne prosessen forsøker vi samtidig å bidra positivt til kunden gjennom annen bistand og rådgivning. Vi veileder og gir råd slik at våre kunder kan etablere gode rutiner, og med det sørge for at lover og regler følges. Vi ønsker å bidra til at bedriftene får etablert effektive kontroll og økonomistyringssystemer.